بشر از زمانی که سفر را آغاز کرد، یکی از دغدغه های اصلی اش جابجایی و حمل وسایل شخصی اش بود. او که تا دیرباز صندوق های کوچک جامه دان یا همان لباس هایش را در صندوقی کنار دیوار خانه اش می گذاشت، با گسترش تکنولوزی و سفر به دریا و خشکی نیاز داشت که این صندوق ها را با تغییر شکل دادن بتواند، قابل حمل کند. بالاخره توانست، در اواسط قرن نوزدهم چمدان ها را وارد سفرها کند؛ اما وزن سنگینی داشتند و افراد متمول کارگرانی استخدام می کردند تا آن را حمل کنند. اغلب این نوع از چمدان ها گرد بودند و قابلیت روی هم قرار گرفتن نداشتند.

ادامه مطلب

نوار کناری فروشگاه